hiimannshu

10 in 1 Different Moving Averages ( SMA/EMA/WMA/RMA )

hiimannshu Cập nhật   
This indicator is a combination of different types of moving averages where you can select which kind of moving average you want according to your need.
It consists of 10 moving averages none of which is fixed by default, you can change the properties of any MA according to your will.
I hope you all will like it.
Phát hành các Ghi chú:
Some minor fixes got updated not much
Phát hành các Ghi chú:
Some minor changes are done.
Phát hành các Ghi chú:
  • The script has been updated to the latest version.
  • Two more types of Moving averages have been added: Hull moving average and Volume weighted moving average.

Phát hành các Ghi chú:
The title has been changed.
Phát hành các Ghi chú:
Multi Timeframe function added to 5 MAs and other 5 can still be used as normal MAs.
Phát hành các Ghi chú:
Credit for the update goes to @humblemanor
Phát hành các Ghi chú:
Minor bug fixed
Phát hành các Ghi chú:
MA smoothing feature added . You can now have a smoothed version of the MA which you have applied on the chart.
Credit for the update goes to @ericsm76
Phát hành các Ghi chú:
Minor bug fixed.
Credit for the update goes to @ricoguertler
Thanks for noticing.
Phát hành các Ghi chú:
There were 5 Multi timeframe and 5 normal MAs in previous version . In this update all the MAs has been changed to multi timeframe Mas and all MAs can be used as normal MAs as well.
Credit for this update goes to @HaTM3R as he wish to have more then 5 Multi Timeframe MAs on his chart.
Phát hành các Ghi chú:
Minor bug fixed.
Phát hành các Ghi chú:
Input UI Improved.
Phát hành các Ghi chú:
New input UI was not good looking so I changed it back to previous one with minor changes.
Phát hành các Ghi chú:
Minor bug fixed.
Credit for this goes to @RainerRocks. Thanks for reporting.

Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?