InSilico

Hull Suite

InSilico Premium Cập nhật   
Hull is its extremely responsive and smooth moving average created by Alan Hull in 2005.
Minimal lag and smooth curves made HMA extremely popular TA tool.
alanhull.com/hull-moving-average


Script was made to regroup multiple hull variants in one indicator,maintaining flexible customization and intuitive visualization
Option to chose between 3 Hull variations
Option to chose between 2 visualization modes ( Bands or single line)
Option to Paint hull and/or candlesticks according to hulls trend
Shortcut for personalizing Line/band thickness,instead of changing every object manually ,there is global option in inputs


HMA
THMA ( 3HMA)
EHMA

HMA:
Alan Hull

EHMA:
Slower than hull by default.
Raudys, Aistis & Lenčiauskas, Vaidotas & Malčius, Edmundas. (2013). Moving Averages for Financial Data Smoothing ( 403. 34-45. 10.1007/978-3-642-41947-8_4.) Vilnius University, Faculty of Mathematics and Informatics

3HMA (THMA) :
Documentation on link below
alexgrover


Phát hành các Ghi chú:
Added the Band Transparency controller input ,which was asked in comments


P.S 180
Phát hành các Ghi chú:
Made colors less in your face by default.
Phát hành các Ghi chú:
update
Phát hành các Ghi chú:
:)
Phát hành các Ghi chú:
:)
Phát hành các Ghi chú:
added option to multiply length by amount to view higher timeframe MA locally and easily
Phát hành các Ghi chú:
Add option to view hull from fixed timeframes (great for scalping).

Phát hành các Ghi chú:
Mistakes where done. instead of this we had this
Small typos, coders easily fixed it themselfs.


Phát hành các Ghi chú:
added alerts

Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?