AlexFuch

Money Flow Dashboard

AlexFuch Cập nhật   
The Money Flow Dashboard is my take on trying to replicate the great and mighty Market Cipher's Money Flow and pack it into a comprehensive dashboard format with access to various timeframes.

If Money Flow is king 👑, then follow the Money 💸

How to Use Money Flow Dashboard:
1. Timeframe Selection: Choose the relevant timeframes based on your trading style and preferences. Enable or disable timeframes in the settings to focus on the most relevant ones for your strategy.

2. Dashboard Interpretation: The Money Flow Dashboard displays green (🟢) and red (🔴) symbols to indicate when the Money Flow is in green or in red zone. You can also leverage the Money Flow values on the dashboard to better interpret sentiment and its changes.

3. Dashboard Placement: To maximize effectiveness, consider placing the Money Flow Dashboard alongside your Market Cipher indicator, allowing for seamless analysis of market dynamics on multiple timeframes at the same time.

4. Confirmation and Strategy: Consider Money Flow Dashboard signals as confirmation for your trading strategy. For instance, in an uptrend, look for long opportunities when the dashboard displays consistent green symbols. Conversely, in a downtrend, focus on short opportunities when red symbols dominate.

5. Risk Management: As with any indicator, use Money Flow Dashboard in conjunction with proper risk management techniques. Avoid trading solely based on indicator signals; instead, integrate them into a comprehensive trading plan.
Phát hành các Ghi chú:
Added an option to switch between Money Flow and VWAP 🎛️
Phát hành các Ghi chú:
Updated the chart 🖼️
Phát hành các Ghi chú:
Clean up the code and add 2m timeframe 🛠️
Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?