Pine-Labs

High/Low X Bars Ago

This indicator will plot a line on your chart that shows the highest high point between two previous points on the chart. It does this by reporting the highest point of X number of candles, and begins the look-back X number of candles ago.

Default candle group size is 50, and default look-back begins 50 candles back.

With these settings, the script will essentially plot the highest high point between the candle that printed 100 candles ago, and the candle that printed 50 candles ago.

Options are available for looking for the highest point, or lowest point, with configurable distances in the look-back and candle group ranges.

This script was custom built by Pine-Labs for a user who requested it.
Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?