AstrideUnicorn

Swing Oscillator [AstrideUnicorn]

The Swing Oscillator is an indicator that can help you catch small price movements, called swings. Swings are minor trends that occur when price moves between the highs and lows of a trend or range. Because of the short-term nature of swings, a new movement should be identified as soon as possible.
The indicator is based on our original formula, which averages the length of candlestick bodies and compares the result to several thresholds. This allows the algorithm to determine the direction and strength of the price movement.

HOW TO USE
When the indicator is above the zero level and colored green, it means that the price is in an upward swing. When the indicator is below the zero level and colored red, the price is in a downward swing. When the indicator is blue, the price swing is slowing down or the market is moving sideways. The amplitude of the oscillator shows the price volatility.

Our premium trading indicators: unicorn.trading

Join our Discord community: dsc.gg/unicom
Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?