TradingAmmo

Linear SSL Short

This script consist of two parts: linear SSL and DEMA . The difference between original SSL and current is that it calculated by linear regression . The logic is simple: when SSL "crossunder" and DEMA is above the price - we get short signal. When price became above DEMA and SSL "crossover" - close short.

You can try auto trading for this strategy here:
https://tradingammo.pro
Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?