LazyBear

CCT Bollinger Band Oscillator

The CCT Bollinger Band Oscillator (CCTBO), developed by Steve Karnish of Cedar Creek Trading, reconfigures John Bollinger's classic Bollinger Bands (envelopes plotted at two Standard Deviations above and below a moving average) by drawing two parallel lines replacing the envelopes. The parallel lines represent a measurement of two Standard Deviations from the mean and are assigned a value of zero and 100 on the chart.

The indicator represents the price as it travels above and below the mean (50%) and outside the two standard deviations (zero and 100). Penetration of the upper band represents overbought conditions while penetration of the lower band signifies oversold conditions. Usage of the CCT Bollinger Band Oscillator to identify 'failure swings' and 'divergences' can lead to significant reversals.

List of my other indicators:
- Chart: - GDoc: docs.google.com...ByMEvm5MLo/edit?usp=sharin...

List of my free indicators: bit.ly/1LQaPK8
List of my indicators at Appstore: blog.tradingview.com/?p=970
Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?
//
// @author LazyBear 
// List of all my indicators: 
// https://docs.google.com/document/d/15AGCufJZ8CIUvwFJ9W-IKns88gkWOKBCvByMEvm5MLo/edit?usp=sharing
//
study("CCT Bollinger Band Oscillator [LazyBear]", shorttitle="CCTBBO_LB")
length=input(21)
lengthMA=input(13)
src=close
cctbbo=100 * ( src + 2*stdev( src, length) - sma( src, length ) ) / ( 4 * stdev( src, length ) )

ul=hline(100, color=gray)
ll=hline(0, color=gray)
hline(50, color=gray)
fill(ul,ll, color=blue)

plot(cctbbo, color=blue, linewidth=2)
plot(ema(cctbbo, lengthMA), color=red)