hadialaddin

FOMC Announcements

hadialaddin Cập nhật   
This indicator plots vertical lines at the scheduled times of US Federal Reserve's FOMC Meeting Announcements. Usually, that time or the 24 hours before and after could see big moves in markets. You can change those dates and times in the settings, and could use the indicator option "Add this indicator to entire layout" if you want to easily reflect that across all panes of a layout. Those lines will show on any symbol you switch to, saving you time and effort of drawing them manually.
Phát hành các Ghi chú:
Now the script also supports US Bureau of Labor's Consumer Price Index (CPI) Releases.
Phát hành các Ghi chú:
EDT Timezone fix.
Phát hành các Ghi chú:
Introduced: University of Michigan's Consumer Sentiment Index (CSI) releases and Conference Board's Consumer Confidence Index (CCI) releases.

University of Michigan's Consumer Sentiment Index (CSI) releases schedule: data.sca.isr.umich.edu/survey-info.php
Conference Board's Consumer Confidence Index (CCI) releases are on every last Tuesday of the month: www.conference-board.../consumer-confidence
US Bureau of Labor's Consumer Price Index (CPI) releases schedule: www.bls.gov/schedule...news_release/cpi.htm
US Federal Reserve's FOMC Meeting Announcements schedule: www.federalreserve.g...cy/fomccalendars.htm
Phát hành các Ghi chú:
Fixed title typo.
Phát hành các Ghi chú:
  • Added US Federal Reserve's FOMC Meeting Minutes Releases
  • Added Checkboxes to Show/Hide any of the announcements/releases.
Phát hành các Ghi chú:
  • Added option to pick color and opacity of each line.
Phát hành các Ghi chú:
  • Added US Department of Labor's Non-Farm Payroll (NFP) Releases
  • Typo fix for 2023 dates of CCI
  • Default opacity of lines set to 50%
Phát hành các Ghi chú:
Fixed Daylight Saving bug for the EDT and EST timezone.

Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?