JayRogers

High-Low Difference Channels - SMA/EMA

JayRogers Cập nhật   
I wrote this up as a potential replacement for my BB based strategies, and so far it's looking pretty nice.

Description / Usage:
 • Adjust length and multiplier much the same way you would expect with Bollinger Bands.
 • Multiplier of 1 gives you a base channel consisting of one high, and one low sourced SMA (or EMA)
 • The outer channels are increments of the base channels width, away from the median hl2 sourced SMA (..or EMA)
Bình luận:
New revision here, with more MA options than you can shake a stick at:
Bình luận:
Final revision done.

Added (optional) select-able fixed resolutions, so you can have 1 hour bands on your 1 minute chart if you do so feel inclined.

Otherwise just some minor code cleaning and proper commenting:
Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?
//@version=2

study(title="High-Low Difference Channels - SMA/EMA", shorttitle="HLDC", overlay=true)

// Revision:  1
// Author:   JayRogers
// Reasoning:  I wrote this up as a potential replacement for my BB based strategies, and so far it's
//       looking pretty nifty.
//
// Description / Usage:
//
// - Adjust length and multiplier much the same way you would expect with Bollinger Bands.
// - multiplier of 1 gives you a base channel consisting of one high, and one low sourced SMA (or EMA)
// - The outer channels are increments of the base channels width, away from the median hl2 sourced SMA (..or EMA)

hlc_length   = input(50, title="Channel Length", minval=1)
hlc_diffMult  = input(1.5, title="Difference Multiplier", minval=0.1, maxval=50)
hlc_useEMA   = input(false, title="Use EMA instead of SMA?")

hl2_line  = hlc_useEMA ? ema(hl2, hlc_length) : sma(hl2, hlc_length)
high_line  = hlc_useEMA ? ema(high, hlc_length) : sma(high, hlc_length)
low_line  = hlc_useEMA ? ema(low, hlc_length) : sma(low, hlc_length)

diffMult(num) =>
  hldm = (high_line - low_line) * hlc_diffMult
  r = hldm * num

midline   = plot(hl2_line, title="Midline", color=silver, transp=0)

highLine  = plot(hl2_line + (diffMult(1) / 2), title="Center Channel Upper", color=silver, transp=100)
lowLine   = plot(hl2_line - (diffMult(1) / 2), title="Center Channel Lower", color=silver, transp=100)

diffUp1   = plot(hl2_line + diffMult(1), title="High Diff 1", color=silver, transp=0)
diffUp2   = plot(hl2_line + diffMult(2), title="High Diff 2", color=silver, transp=0)
diffUp3   = plot(hl2_line + diffMult(3), title="High Diff 3", color=silver, transp=0)

diffDown1  = plot(hl2_line - diffMult(1), title="Low Diff 1", color=silver, transp=0)
diffDown2  = plot(hl2_line - diffMult(2), title="Low Diff 2", color=silver, transp=0)
diffDown3  = plot(hl2_line - diffMult(3), title="Low Diff 3", color=silver, transp=0)

fill(highLine, lowLine, title="Center High-Low Fill", color=silver, transp=50)