Coinrule

Low volatility Buy w/ TP & SL (Coinrule)

Coinrule Cập nhật   
The compression of volatility usually leads to expansion. When the breakout comes, it can ignite strong trends. One way to catch a coin trading in an accumulation area is to spot three moving averages with values close to each other. The strategy uses a combination of Moving Averages to spot the best time to buy a coin before its breakout.


Buy Condition

  • The MA200 is greater than the MA100
    The MA50 is greater than the MA100

According to backtesting results, the 1-hour time frame is the best to run this strategy.


Sell ConditionTake Profit: the price increases 8% from the entry price
Stop Loss: the price drops 4% from the entry price


The strategy has a profitability of 40-60% (depending on the market conditions). Having a ratio of two between Take profit and Stop Loss helps keeping the strategy profitable in the long term.

Phát hành các Ghi chú:
The compression of volatility usually leads to expansion. When the breakout comes, it can ignite strong trends. One way to catch a coin trading in an accumulation area is to spot three moving averages with values close to each other. The strategy uses a combination of Moving Averages to spot the best time to buy a coin before its breakout.

This setup helps catching also early reversals at the end of downtrends.


Buy Condition

- The MA200 is greater than the MA100
- The MA50 is greater than the MA100

According to backtesting results, the 1-hour time frame is the best to run this strategy.


Sell ConditionTake Profit: the price increases 8% from the entry price
Stop Loss: the price drops 4% from the entry price


The strategy has a profitability of 40-60% (depending on the market conditions). Having a ratio of two between Take profit and Stop Loss helps keeping the strategy profitable in the long term.
Phát hành các Ghi chú:
The new Script adds the commission to the trades. Now a trading fee of 0.1% is taken into account.

The strategy in the new version trades only with 30% of capital to make the results more aligned to a real-use case.

After backtesting different setups, the take-profit and stop-loss percentages are revised to increase the average return and reduce the standard deviation or the results.

Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?