informanerd

Hidden Supports & Resistances + Round Levels

informanerd Cập nhật   
If you search the internet, you won't find much about these types of resistance and support levels. Hidden levels are SnR levels calculated based on some psychological patterns and sometimes it's unbelievable that the chart responds to these levels.
So use the indicator and check the idea.
Phát hành các Ghi chú:
- Optimized code structure
- Fixed some bugs in calculations
- Added some new psychological patterns
Phát hành các Ghi chú:
- Optimized code structure
- Fixed some bugs
- Added more psychological patterns
Phát hành các Ghi chú:
Added option to show/hide levels based on pattern types
Phát hành các Ghi chú:
As many users might faced unexpected results using this script on other charts,
- Added the notation about the script specialization for Forex pairs
- Changed method of detecting different Forex charts (which is more accurate)
- Fixed some small bugs
Phát hành các Ghi chú:
Fixed screenshot!
Phát hành các Ghi chú:
Count of levels on the chart has been increased.
Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?