kaigouthro

Dynamic Array Table (versatile display methods)

kaigouthro Premium Cập nhật   
Library "datTable"
Dynamic Array Table.... Configurable Shape/Size Table from Arrays
Allows for any data in any size combination of arrays to join together
with:
  • all possible orientations!
  • filling all cells contiguously and/or flipping at boundaries
  • vertical or horizontal rotation
  • x/y axis direction swapping
  • all types array inputs for data.
please notify of any bugs. thanks

init(_posit)
  Get Table (otional gapping cells)
  Parameters:
    _posit: String or Int (1-9 3x3 grid L to R)
  Returns: Table

coords()
  Req'd coords Seperate for VARIP table, non-varip coords


add
  Add arrays to display table. coords reset each calc
  uses displaytable object, string titles, and color optional array, and second line optional data array.
Phát hành các Ghi chú:
v2

Already updating.. found small error preventing full 99x99 possible size
(it will crash at over 100 table limitation)
also, updated and finished out the settings configuration to include frame/borders..
Phát hành các Ghi chú:
v3

gut punch realizing i should have named this library "adapTable"

- updated demo, minor cleanup.
Phát hành các Ghi chú:
v4

changed "to string" on final step for optimizing and removing NaN cells
added per-cell (row/column will override) sizing capability.
Phát hành các Ghi chú:
v5

Merging superpowers added. not avail on flip at boundaries
- will skip cells if over the truncate limit
- will stretch cells if under

Needed upgrade for this nearly finished item.
Phát hành các Ghi chú:
v6
update merge on/off toggle, filter for non-compat
Phát hành các Ghi chú:
v7
minor bug fix
Phát hành các Ghi chú:
v8

merge / table > 50 width/height
please report bugs or share any interesting usages.
Thư viện Pine

Với tinh thần TradingView thực sự, tác giả đã xuất bản mã Pine này như một thư viện mã nguồn mở để các lập trình viên Pine khác từ cộng đồng của chúng tôi có thể sử dụng lại nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng thư viện này một cách riêng tư hoặc trong các ấn phẩm mã nguồn mở khác, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy chung.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng thư viện này?

Sao chép văn bản vào khay nhớ tạm và dán nó vào tập lệnh của bạn.