tradeforopp

Multi-Timeframe FVG [TFO]

The goal of this indicator is to find Fair Value Gaps (FVGs) that overlap on multiple timeframes. FVGs are already meant to be “sensitive” areas where one might expect price to react from, therefore FVGs that overlap on multiple timeframes could provide even more confluence that there may be a reaction in said area (with proper context).


Mitigation Type allows users to select how FVGs should be mitigated, either by wick or by completely closing through the area.


The displacement option helps to filter out smaller FVGs by looking for areas where price ran rather quickly (causing displacement). This is done by comparing the candle that made the FVG to a fractional ATR value, so that one may fine-tune how much “larger” the candle range needs to be, relative to recent price action.


The timeframe alignment option allows users to select how many timeframes must be converging in order to draw FVGs. For instance, with all timeframes selected, a timeframe alignment value of 2 would require that there be overlapping FVGs on 2 or more timeframes. A value of 3 would require that there be overlapping FVGs on all 3 timeframes in order for them to be drawn.

Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?