Daveatt

Supertrend MTF Heatmap V2

Daveatt Cập nhật   
Hello traders and aspiring Pinescripters

You might remember this script Supertrend-Heatmap-Multi-timeframes/ ?
A follower, asked me in a comment to do a version where YOU guys can select the timeframes
Well... what follower asks, follower (sometimes) gets. I'm not Santa Claus but this is Christmas with a few months in advance (#oh #oh #oh)
Phát hành các Ghi chú:
- Fixed a small issue
Phát hành các Ghi chú:
- Fixed the repainting issue. Does NOT repaint anymore
Phát hành các Ghi chú:
- Added the lookahead=on parameter to the security calls
- Accounted for the "Same as Symbol" case
- Added some comments for more clarity

👨‍💻 Need help you with your FTMO/TopStep verif?

⭐️ Listed as TradingView Trusted Pine Programmer

📧 dave@best-trading-indicator

Telegram: Daveatt

⏩ Course: best-trading-indicator.com

Twitter: twitter.com/bti_trading
Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?