InSilico

Leledc levels (IS)

InSilico Premium Cập nhật   
LeveLeledc - Exhaustion levels (InSilico)

Method for zero confirmation support/resistance level detection using Leledc Exhaustion Bars

Study is extension/mod of glaz script ,its implementing simple but unorthodox use-case for "Leledc Exhaustion Bars"More information on core function in source scripts page ->

P.s Written quickly and spontaneously
Phát hành các Ghi chú:
:)
Phát hành các Ghi chú:
Exhaustion points clearer to see
Phát hành các Ghi chú:
Added alerts
Changed default length

Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?