twingall

BasicVisibleChart

Basic library for the visible range chart; with functions to allow plotting Fibs from body high/low as well as wick high/low

-Thanks to code from @PineCoders Visible Chart library (PineCoders/VisibleChart/4), which is a much more comprehensive library than this, but which does not include some functions that I find useful:

-Added the following exportable functions: highest/lowest body, highest/lowest close, highest/lowest open. These allow one to anchor fibs from bodies rather than wicks
-Added a Fib Box function in the example code

The above chart shows the example code plotting a Fib range drawn from bodies and a highlighted retracement zone (61.8 % - 78.6% )

~~All Exportable Functions~~

barIsVisible()

highestClose()

highestOpen()

highestBody()

lowestClose()

lowestOpen()

lowestBody()

high()

highBarTime()

low()

lowBarTime()

open()

close()


All my Indicators are free/open source. If you like, you can buy me a coffee here:

PayPal.Me/twingall

BTC: 3JrhUwNRnKyqhaa1n1AXKeAubNeEFoch6S

ETH: 0x4b0400B1c18503529ab69611e82a934DDe4Ab038

www.tradingview.com/gopro/?share_your_love=twingall
Thư viện Pine

Với tinh thần TradingView thực sự, tác giả đã xuất bản mã Pine này như một thư viện mã nguồn mở để các lập trình viên Pine khác từ cộng đồng của chúng tôi có thể sử dụng lại nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng thư viện này một cách riêng tư hoặc trong các ấn phẩm mã nguồn mở khác, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy chung.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng thư viện này?

Sao chép văn bản vào khay nhớ tạm và dán nó vào tập lệnh của bạn.