millerrh

Relative Performance

This indicator takes the Performance Table from @BeeHolder and converts it to a Relative Performance table so you can compare the current chart vs. an Index (or whatever other ticker you want) to see the relative performance of one vs. the other. I also added a cell for ADR, which is also the same value as "Monthly Volatility" in the stock screener. This can be useful when screening stocks based on performance and volatility .

Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?