danny_peanuts

Gold Value Rainbow

This indicator can only be used with 'GOLD' ticker. It is used to estimate Gold valuation based on major countries base money supply M0 such as US, EU, JP and CN. These 4 countries represent nearly 75% of total global money supply in the world. The chart will compare how gold value will move alongside with base money supply for comparison study. The chart presented here is just a relative comparison with some scaling and shifting so it doesn't refers to any real measurement. However it can be used to track gold price whether it's too cheap or too expensive in relative to money supply available in the market.

- The gray line represent major countries money supply M0
- The rainbow above the gray line represent the multiplication factors from 1x, 2x, ..., 10x
- The rainbow below the gray line represent the division factors from 0.8x, 0.6x, ..., 0.2x

Check other script to value stock and index:
- Stock Value Rainbow: script to value stock based on book value, earning, dividend and cash flow
- Index Value Rainbow: script to value index based on fed balance sheet and base money supply
- Gold Value Rainbow: script to value gold based on global money supply
- Stock Value US: script to check US stock value
- Stock Value EU: script to check EU stock value
- Stock Value JP: script to check JP stock value
- Stock Value CN: script to check CN stock value
Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?