AstroHub

T3 Gold Sniper [RickAtw]

AstroHub Cập nhật   
Gold Sniper based on support and resistance looks for a sniper entry for trades. Used together with EMAKey signal
Buy ------> Green Line
Sell ------> Red Line


Functional
The system was made for gold and everything is tuned for it.I am a professional investor and I test each system for how long. If the system makes an income, it gets to my page. Use it for gold, cryptocurrencies and pairs AUD/USD GBP/USD
Phát hành các Ghi chú:
Use TMA
Phát hành các Ghi chú:
Last Update

Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?