treigen

AlphaTrend For ProfitView

treigen Premium Cập nhật   
This strategy is based on the AlphaTrend indicator by KivancOzbilgic A full description of this algorithm functionality may be found by clicking the linked image above.
Changes and/or additions:
  • It is now a backtestable strategy
  • Updated alert trigger logic
  • Easy integration with ProfitView to use this algorithm for automated trading

When you create an alert, and you are using ProfitView, select "alert() function calls only" as the condition option. If you would rather set your own custom alert message, select "Order fills only" instead.
There is a selectable setting in the options to trigger alert() function calls immediately, that you may use to see what text it will send.
Phát hành các Ghi chú:
Add option to only allow longs
Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?