fiki

Turtles Modified Alerts

fiki Premium Cập nhật   
Alerts for famous Turtle Trading Rules. Based on work from tmr0 and ossettia. It can be used with Autoview.

If you have any advice on how to further improve the script, please let me know by PM or comment below. Thanks!

Please hit on "Like" if you find this script useful so that others can find it easier. Thanks!

*** The information and script provided here are no recommendation to buy or sell. They are just an idea for educational and discussion purposes. ***
Phát hành các Ghi chú: Alerts for famous Turtle Trading Rules. Based on work from tmr0 and ossettia. Compatible with Autoview.

Please "Like" if you find this script useful. Thanks!

Update v2: Label positioning and naming below (buy) and above (sell) bars added to better visualize entries and exits.

*** The information and script provided here are no recommendation to buy or sell. They are just an idea for educational and discussion purposes. ***
Phát hành các Ghi chú: Added background color: red = short / blue = long.

Please like if you find this script useful. Thanks!
Phát hành các Ghi chú:
  • Updated to Pine Script v4
  • Changed shape of label
  • Changed label colors to better distinguish between fast and long signals

Please like if you find this script useful. Thanks!
Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?