█ Description
Money flow an indexed value-based price and volume for the specified input length (lookback period). In summary, a momentum indicator that attempt to measure the flow of money (identify buying/selling pressure) through the asset within a specified period of time. MFI will oscillate between 0 to 100, oftentimes comprehend the analysis with oversold (20) or overbought (80) level, and a divergence that spotted to signaling a further change in trend/direction. As similar to many other indicators that use length (commonly a fixed value) as an input parameter, can be optimized by applied an adaptive filter (Ehlers), to solve the measuring cycle period. In this indicator, the adaptive measure of dominant cycle as an input parameter for the lookback period/n, will be applied to the money flow index.


█ Money Flow Index

mfi = 100 - (100/(1 + money_flow_ratio))
where:
n = int(dominant_cycle)
money_flow_ratio = n positive raw_money_flow / n negative raw_money_flow
raw_money_flow = typical_price * volume
typical_price = hlc3


█ Feature
  • The indicator will have a specified default parameter of: hp_period = 48; source = ohlc4
  • Horizontal line indicates positive/negative money flow
  • MFI Color Scheme: Solid; Normalized
Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?