citlacom

Financial Astrology Juno Longitude

Juno is the 4th largest object in terms of mass in the asteroid belt between Mars and Jupiter, this asteroid is not widely used by financial astrologers but as was demonstrated in our research with Ceres and Vesta, the objects in the asteroid belt seems to be very important for the trend forecast. The zodiacal energy of this objects cannot be ignored for an accurate analysis. Based in BTCUSD historical price data we calculated the daily trend (buy/sell) during the periods where Juno was transiting across different zodiac signs and we found some significant patterns:

BTCUSD

Bullish zodiac signs
  • From 387 days located in Scorpio, price increased 62% of the days.
  • From 316 days located in Capricorn, price increased 64% of the days.
  • From 300 days located in Sagittarius, price increased 56% of the days.
  • From 435 days located in Libra, price increased 55% of the days.

Bearish zodiac signs
  • From 200 days located in Taurus, price decreased 56% of the days.
  • From 152 days located in Virgo, price decreased 58% of the days.

Note: The Juno longitude indicator is based on an ephemeris array that covers years 2010 to 2030, prior or after this years the data is not available, this daily ephemeris are based on UTC time so in order to align properly with the price bars times you should set UTC as your chart timezone.

Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?