traderweltschmerz

weltschmerz price action v1

weltschmerz price action v1

NOT: bu indikatör EFLOUD hayratıdır tüm price action camiasına hediyedir.


KEY LEVEL;

Yearly Open
Current yearly High/Low
Quaterly Open
Previous Quaterly High/Low

PDH" :"Previous Day High"
"PDL" :"Previous Day Low"
"DO" :"Daily Open"
"PDM" :"Previous Day Mid"

"PWH" :"Previous Week High"
"PWL" :"Previous Week Low"
"WO" :"Weekly Open"
"PWM" :"Previous Week Mid"

"PMH" :"Previous Month High"
"PML" :"Previous Month Low"
"MO" :"Monthly Open"
"PMM" :"Previous Month Mid"

"PQH" :"Previous Quarter High"
"PQL" :"Previous Quarter Low"
"QO" :"Quarterly Open"
"PQM" :"Previous Quarter Mid"

"CYH" :"Current Year High"
"CYL" :"Current Year Low"
"YO" :"Yearly Open"
"CYM" :"Current Year Mid"

"P-4H-H" :"Previous 4H High"
"P-4H-L" :"Previous 4H Low"
"4H-O" :"4H Open"
"P-4H-M" :"Previous 4H Mid"

"MDAY-H" :"Monday High"
"MDAY-L" :"Monday Low"
"MDAY-M" :"Monday Mid"

FX: London-New York-Asia (open-high-low)

İmbalance Line Box
MSB Line


key level source code: spacemanBTC
Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?