FFriZz

[FrizLabz]FVG BarFor those of you that like to keep your charts nice and tidy for your Technical Analysis!

FVG = Fair Value Gap
Fair Value Gaps are when impulse movements create an imbalance in price leaving unfilled orders.. they are popular because after one is created we often observe price return to fill these unfilled orders
3 candles make a FVG
When the high/low of most recent candle is lower/high than the low/high of the bar before last

Similar to my other FVG indicator but this one allows you to delete Filled FVGs and have them adjust when filled

Uses a line whose x1 and x2 are on the FVG bar and adjust the size of the FVG with line width because line width on line.new()s doesnt have a cap on line width like plot()s do
Not much too it I made this because a few people were asking if they could delete the FVG after it was Mitigated and since my other uses plots it wasnt possible
so I hope this works for those who were asking about it

hope you enjoy please let me know if you have an idea or find a bug,
Thank You! -

Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?