capissimo

SpreadTrade - Auto-Cointegration (ps5)

capissimo Cập nhật   
Decsription: Auto-Cointegration-Based Pair Trading Strategy (revised version)

To review, there are three popular styles of Pair trading: distance-based pair trading, correlation-based pair trading and cointegration-based pair trading. Typically, they require preliminary statistical estimation of the viability of the corresponding strategy.
Basically a pair trade strategy boils down to shorting the outperforming instrument and going long on the underperforming instrument whenever the temporary correlation weakens which means one instrument is going up and another is going down. Apart from the typical cointegration strategy which employs two cointegrated instruments, this script uses just one instrument, in base timeframe and in lagged timeframe, actually making it an auto-cointegration, or better still, an auto-correlation strategy.

Notice that each moving average function may require different Threshold settings.The orange cross symbol indicates the exit points. To filter out the signals use higher values for the LongWindow and the Threshold parameters. Also pay attention that in some cases with some moving averages the color of the signals has to be inverted.
Phát hành các Ghi chú:
Added tooltips and a tick count
Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?