EsIstTurnt

Composite Cosmetic Candles

EsIstTurnt Cập nhật   
This is effectively version 2 of my script "Candle Fill % Meter", with a few different/more options available in a more compact form. Choose between multiple oscillator sources, # of dividing lines, and solid or gradient candle fill. Once again this script is intended for use with hollow candles! This script enables you to see more information with less screen space taken up, not to mention it looks nice. Labels by last bar also toggleable in the settings.
Phát hành các Ghi chú:
Fixed Chart Image
Phát hành các Ghi chú:
Added Explanations/Annotations, detailing how exactly my code works
Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?