Shauryam_or

Ema Scalp

This is another simple strategy based on ema

Entry Buy - 1) when close crossover ema then buy and only open one trade till it not close
2) if previous buy trade is profitable open another trade and check again trade is profitable or not
3)if trade is not profitable reset and wait for sell condition...

Entry Sell -1) when close crossunder ema then sell and only open one trade till it not close
2) if previous sell trade is profitable open another trade and check again trade is profitable or not
3) if trade is not profitable reset and wait for buy condition.....

stop loss and take profit is percentage based ...
Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?