fibonacci_wizard

RSI mid partition color change

fibonacci_wizard Cập nhật   
When RSI is above 50 our default bias is on buy side and when below 50 our bias is on sell side.
Therefore created 2 zones for easy identification.
Phát hành các Ghi chú:
Version 2:
-> Added color change column strip in RSI indicator on midline cross
-> Added color Change of bar on cross on midline in RSI
Phát hành các Ghi chú:
Updated
Phát hành các Ghi chú:
updated
Phát hành các Ghi chú:
  • Added Neutral Zone in RSI to signifies range bound market.
  • You can tweak the neural zone to meet your instrument sideways condition.
  • You can set value of neutral zone value of both side as 50, if you don't want to see neutral zone.

Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?