clubmezzanotte

Revolver Oscillator Strategy 1.2 (RSI+UO+MFI)

clubmezzanotte Cập nhật   
ROS (Revolver Oscillator Strategy)
Version 1.2

Description
This script combines three popular oscillators (RSI, Ultimate Oscillator and MFI) to accurately determine the price momentum of an asset.

Context
- RSI (Relative Strength Index) is a momentum oscillator that measures the speed and change of price movements over a period of time (14).
- Ultimate Oscillator uses three different periods (7, 14, and 28) to represent short, medium, and long-term market trends.
- Money Flow Index (MFI) is a momentum indicator that measures the flow of money into and out over a period of time. It is related to the Relative Strength Index (RSI) but incorporates volume, whereas the RSI only considers price

How does it work?
When a RED bar appears, it means that the three oscillators have exceeded the set thresholds, and it is a SELL signal.
When a GREEN bar appears, it means that the three oscillators are below the set thresholds, and it is a BUY signal.

I recommend leaving the default settings.
Phát hành các Ghi chú:
Fixed some bugs
Phát hành các Ghi chú:
New color codes
RSI: purple line
Ultimate Oscillator: red line
Money Flow Index: green line
Phát hành các Ghi chú:
Added a swith to deactivate MFI in the strategy calculation.
Phát hành các Ghi chú:
Added a swith to deactivate ULT in the strategy calculation.
Phát hành các Ghi chú:
Improvements in the UI.
Phát hành các Ghi chú:
Improvements in the UI.
Phát hành các Ghi chú:
Various improvements in the interface
Phát hành các Ghi chú:
Updated oscillator algoritm
Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?