syntaxgeek

Gap Zones

syntaxgeek Cập nhật   
Sharing a simple gap zone identifier, simply detects gap up/down areas and plots them for visual reference. Calculation uses new candle open compared to previous candle close and draws the zone, a mid point is plotted also as far too often it's significance is proven effective.

Works on any timeframe and market though I recommend utilizing timeframes such as weekly or daily for viewing at lower timeframes such as 5, 15 or 30 minutes.

Often price is observed reaching towards zone high/mid/low before rejection/bouncing. These gap zones can give quantitative basis for trade management.

Future features may include alerts based on price crossing up/down gap low, mid and highs. Feel free to message with any other suggestions.
Phát hành các Ghi chú:
  • Simplified color settings

@tradeseekers (YouTube, Twitter)
Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?