Trendoscope

ZigzagLite

Trendoscope Wizard Cập nhật   
Library "ZigzagLite"
Lighter version of the Zigzag Library. Without indicators and sub-component divisions

method getPrices(pivots)
  Gets the array of prices from array of Pivots
  Namespace types: Pivot
  Parameters:
    pivots (Pivot): array<Pivot> array of Pivot objects
  Returns: array<float> array of pivot prices

method getBars(pivots)
  Gets the array of bars from array of Pivots
  Namespace types: Pivot
  Parameters:
    pivots (Pivot): array<Pivot> array of Pivot objects
  Returns: array<int> array of pivot bar indices

method getPoints(pivots)
  Gets the array of chart.point from array of Pivots
  Namespace types: Pivot
  Parameters:
    pivots (Pivot): array<Pivot> array of Pivot objects
  Returns: array<chart.point> array of pivot points

method getPoints(this)
  Namespace types: Zigzag
  Parameters:
    this (Zigzag)

method calculate(this, ohlc, ltfHighTime, ltfLowTime)
  Calculate zigzag based on input values and indicator values
  Namespace types: Zigzag
  Parameters:
    this (Zigzag): Zigzag object
    ohlc (float): Array containing OHLC values. Can also have custom values for which zigzag to be calculated
    ltfHighTime (int): Used for multi timeframe zigzags when called within request.security. Default value is current timeframe open time.
    ltfLowTime (int): Used for multi timeframe zigzags when called within request.security. Default value is current timeframe open time.
  Returns: current Zigzag object

method calculate(this)
  Calculate zigzag based on properties embedded within Zigzag object
  Namespace types: Zigzag
  Parameters:
    this (Zigzag): Zigzag object
  Returns: current Zigzag object

method nextlevel(this)
  Namespace types: Zigzag
  Parameters:
    this (Zigzag)

method clear(this)
  Clears zigzag drawings array
  Namespace types: ZigzagDrawing
  Parameters:
    this (ZigzagDrawing): array<ZigzagDrawing>
  Returns: void

method clear(this)
  Clears zigzag drawings array
  Namespace types: ZigzagDrawingPL
  Parameters:
    this (ZigzagDrawingPL): array<ZigzagDrawingPL>
  Returns: void

method drawplain(this)
  draws fresh zigzag based on properties embedded in ZigzagDrawing object without trying to calculate
  Namespace types: ZigzagDrawing
  Parameters:
    this (ZigzagDrawing): ZigzagDrawing object
  Returns: ZigzagDrawing object

method drawplain(this)
  draws fresh zigzag based on properties embedded in ZigzagDrawingPL object without trying to calculate
  Namespace types: ZigzagDrawingPL
  Parameters:
    this (ZigzagDrawingPL): ZigzagDrawingPL object
  Returns: ZigzagDrawingPL object

method drawfresh(this, ohlc)
  draws fresh zigzag based on properties embedded in ZigzagDrawing object
  Namespace types: ZigzagDrawing
  Parameters:
    this (ZigzagDrawing): ZigzagDrawing object
    ohlc (float): values on which the zigzag needs to be calculated and drawn. If not set will use regular OHLC
  Returns: ZigzagDrawing object

method drawcontinuous(this, ohlc)
  draws zigzag based on the zigzagmatrix input
  Namespace types: ZigzagDrawing
  Parameters:
    this (ZigzagDrawing): ZigzagDrawing object
    ohlc (float): values on which the zigzag needs to be calculated and drawn. If not set will use regular OHLC
  Returns:

PivotCandle
  PivotCandle represents data of the candle which forms either pivot High or pivot low or both
  Fields:
    _high (series float): High price of candle forming the pivot
    _low (series float): Low price of candle forming the pivot
    length (series int): Pivot length
    pHighBar (series int): represents number of bar back the pivot High occurred.
    pLowBar (series int): represents number of bar back the pivot Low occurred.
    pHigh (series float): Pivot High Price
    pLow (series float): Pivot Low Price

Pivot
  Pivot refers to zigzag pivot. Each pivot can contain various data
  Fields:
    point (chart.point): pivot point coordinates
    dir (series int): direction of the pivot. Valid values are 1, -1, 2, -2
    level (series int): is used for multi level zigzags. For single level, it will always be 0
    ratio (series float): Price Ratio based on previous two pivots
    sizeRatio (series float)

ZigzagFlags
  Flags required for drawing zigzag. Only used internally in zigzag calculation. Should not set the values explicitly
  Fields:
    newPivot (series bool): true if the calculation resulted in new pivot
    doublePivot (series bool): true if the calculation resulted in two pivots on same bar
    updateLastPivot (series bool): true if new pivot calculated replaces the old one.

Zigzag
  Zigzag object which contains whole zigzag calculation parameters and pivots
  Fields:
    length (series int): Zigzag length. Default value is 5
    numberOfPivots (series int): max number of pivots to hold in the calculation. Default value is 20
    offset (series int): Bar offset to be considered for calculation of zigzag. Default is 0 - which means calculation is done based on the latest bar.
    level (series int): Zigzag calculation level - used in multi level recursive zigzags
    zigzagPivots (Pivot): array<Pivot> which holds the last n pivots calculated.
    flags (ZigzagFlags): ZigzagFlags object which is required for continuous drawing of zigzag lines.

ZigzagObject
  Zigzag Drawing Object
  Fields:
    zigzagLine (series line): Line joining two pivots
    zigzagLabel (series label): Label which can be used for drawing the values, ratios, directions etc.

ZigzagProperties
  Object which holds properties of zigzag drawing. To be used along with ZigzagDrawing
  Fields:
    lineColor (series color): Zigzag line color. Default is color.blue
    lineWidth (series int): Zigzag line width. Default is 1
    lineStyle (series string): Zigzag line style. Default is line.style_solid.
    showLabel (series bool): If set, the drawing will show labels on each pivot. Default is false
    textColor (series color): Text color of the labels. Only applicable if showLabel is set to true.
    maxObjects (series int): Max number of zigzag lines to display. Default is 300
    xloc (series string): Time/Bar reference to be used for zigzag drawing. Default is Time - xloc.bar_time.
    curved (series bool): Boolean field to print curved zigzag - used only with polyline implementation

ZigzagDrawing
  Object which holds complete zigzag drawing objects and properties.
  Fields:
    zigzag (Zigzag): Zigzag object which holds the calculations.
    properties (ZigzagProperties): ZigzagProperties object which is used for setting the display styles of zigzag
    drawings (ZigzagObject): array<ZigzagObject> which contains lines and labels of zigzag drawing.

ZigzagDrawingPL
  Object which holds complete zigzag drawing objects and properties - polyline version
  Fields:
    zigzag (Zigzag): Zigzag object which holds the calculations.
    properties (ZigzagProperties): ZigzagProperties object which is used for setting the display styles of zigzag
    zigzagLabels (label)
    zigzagLine (series polyline): polyline object of zigzag lines
Phát hành các Ghi chú:
v2

Updated:
Pivot
  Pivot refers to zigzag pivot. Each pivot can contain various data
  Fields:
    point (chart.point): pivot point coordinates
    dir (series int): direction of the pivot. Valid values are 1, -1, 2, -2
    level (series int): is used for multi level zigzags. For single level, it will always be 0
    ratio (series float): Price Ratio based on previous two pivots
    sizeRatio (series float): ratio of current zigzag wave size in comparison to last zigzag wave in the same direction
    barRatio (series float): Bar Ratio based on previous two pivots

Thư viện Pine

Với tinh thần TradingView thực sự, tác giả đã xuất bản mã Pine này như một thư viện mã nguồn mở để các lập trình viên Pine khác từ cộng đồng của chúng tôi có thể sử dụng lại nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng thư viện này một cách riêng tư hoặc trong các ấn phẩm mã nguồn mở khác, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy chung.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng thư viện này?

Sao chép văn bản vào khay nhớ tạm và dán nó vào tập lệnh của bạn.