whoismudasar

REMA CROSSOVER BY JUGNU

This indicator triggers alerts for long and short positions on DAILY TIME FRAME for SWING trades based on the conditions which described below. This script will generate alerts when the following conditions are met:

LONG POSITION:
RSI(14) above 50.
EMA(5) crosses above EMA(10).
Indicator Triangle Green below price bars

SHORT POSITION:
RSI(14) below 50.
EMA(5) crosses down EMA(10).
Indicator Triangle RED above price bars

This script plots green and red triangles below and above the price bars to indicate long and short alert conditions, respectively. It also triggers alerts when these conditions are met.

Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?