Algokid

AK MACD BB INDICATOR V 1.00

Here's my version of the MACD _BB . This is a great indicator to capture short term trends.

yellow candles = long
aqua candles = short

This indicator can be much better. I will work on it and publish an improved version (hopefully) soon. In the mean time , go ahead and play around with the code, and please share your findings :)

Cheers

Algo

Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?
//AK MACD BB 
//created by Algokid , February 24,2015


study("AK MACD BB v 1.00")

length = input(10, minval=1, title="BB Periods")
dev = input(1, minval=0.0001, title="Deviations")

//MACD
fastLength = input(12, minval=1) 
slowLength=input(26,minval=1)
signalLength=input(9,minval=1)
fastMA = ema(close, fastLength)
slowMA = ema(close, slowLength)
macd = fastMA - slowMA

//BollingerBands

Std = stdev(macd, length)
Upper = (Std * dev + (sma(macd, length)))
Lower = ((sma(macd, length)) - (Std * dev))


Band1 = plot(Upper, color=gray, style=line, linewidth=2,title="Upper Band")
Band2 = plot(Lower, color=gray, style=line, linewidth=2,title="lower Band")
fill(Band1, Band2, color=blue, transp=75,title="Fill")

mc = macd >= Upper ? lime:red

// Indicator

plot(macd, color=mc, style =circles,linewidth = 3)
zeroline = 0 
plot(zeroline,color= orange,linewidth= 2,title="Zeroline")

//buy
barcolor(macd >Upper ? yellow:na)
//short
barcolor(macd <Lower ? aqua:na)

//needs improvments