KivancOzbilgic

Auto Fibo on Indicators

This drawing tool aims to draw auto Fibonacci Retracement Levels on desired indicators.
Users can define the target indicator to draw Auto Fibo Lines, from the "settings tab":

There are six commonly used indicators below the charts that can be selected to draw Fibonacci Retracement lines on:
RSI : Relative Strength Index
CCI : Commodity Channel Index
MFI : Money Flow Index
STOCHASTIC : Stochastic Oscillator
CMF : Chaikin Money Flow
CMO : Chande Momentum Oscillator

Fibonacci Retracement Levels will appear automatically after applying the indicator.
The "Auto Fibo on Indicators" tool looks back. It checks the indicator levels for a desired number of bars and then draws the Fibonacci Levels automatically in the right way, considering the final movements of the indicator.

There are five commonly used Fibonacci Levels added between the Highest and Lowest values such as:
%23.6
%38.2
%50 (Not precisely a Fibonacci Level, indeed)
%61.8 (Golden Ratio)
%78.6

Four extra levels can be added from the settings tab by checking their boxes:
%127.2 (adjustable level)
%161.8
%261.8
%361.8

Default lookback bars of Auto Fibo Levels: 144 (which is also a Fibonacci number)
Default Indicator: RSI
Default Indicator length: 14
Default data source: CLOSE

Users can also define and show overbought and oversold levels by unchecking the "Do not Show Indicator Overbought / Oversold Levels?" button from the settings menu.

In technical analysis, Fibonacci Levels on price can guide valuable trading signals for investors.
Levels can be significant support and resistance levels for breakouts and turning points.
This drawing tool aims to follow those necessary levels on indicators to observe critical levels and breakouts.

Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?