Dorkstorm

Phantom - My Session Range

This is a modification of a script by RobMinty, "FXN - Asian Session Range" The script provides functionality to track specific trading sessions based on user preference rather than just the market sessions open and close. The idea is to help you hold yourself accountable to your specific trading times as well as backtest various marketing timings suitable to your schedule.

This script utilizes RobMinty's pine code to visualize your market session. We have adjusted the script to project the end of the session before the candles print - as well as adding/subtracting the horizontal and/or vertical lines around the current session box. This should help you understand how much time you have left in your session with a quick visual representation. While we have made some additions and adjustments to RobMinty's script- The inputs and functions of the combined script have not changed significantly from the originals. Like the originals, the code has been made open-source. If this script is reused or modified, please provide credit to RobMinty. If you plan to use this specific code with the ability to remove lines from the box and project session end forward, please credit both of us.

Brian
Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?