inno14

BO - KBSignal

inno14 Cập nhật   
BO - KBSignal show Put or Call Signal inoder to trade Binary Option.

A. Indicators
1. Keltner Channel %K (indicator was published in my scripts)
2. OBV's %B (indicator was published in my scripts)

B. Rule of Signal
1. Rule 1: No Signal
- %K is the highest of 3 periods => Possible a Pivot High
- %K is the lowest of 3 periods => Possible a Pivot Low
- Previous %K is greater than or equal 0.8 => Touch Resistance Zone
- Previous %K is less than or equal 0.2 => Touch Support zone

2. Rule 2: Sell and Buy Zone depend on 2 Indicators mentioned in A
- Sell zone = %K<0.45 and Obv's %B <0.45
- Buy zone = %K>0.55 and Obv's %B >0.55

3. Rule 3: Put and Call Signal
- Put Signal = Sell zone and not No Signal
- Call Signal = Buy zone and not No Signal

C. Alert
1. Signal alert = Put Signal or Call Signal alert
2. Put alert = Put Signal alert
3. call alert = Call Signal alert
Phát hành các Ghi chú: Update Sell and Buy Zone: add H1 & H4 trend
Sell =
pK<0.45
and obvpB<0.45
and H1_trend<0
and H4_trend<0

Buy =
pK>0.55
and obvpB>0.55
and H1_trend>0
and H4_trend>0
Phát hành các Ghi chú: Add RSI Multi Time Frame to Sell and Buy Zone
row80: and rsi_15rsi_H1 and rsi_H1>rsi_H4
Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?