RicardoSantos

[RS][ALPHA]Predictive Range Analysis V0

RicardoSantos Wizard Cập nhật   
this code is untested use at your own risk...
applying timed price change over the square to predict price expansion or contraction of the range, it is not predicting the future price only the range that is possible for the price to be in within a margin of error of possibility, with that said i think its very unlikely for price to fall outside the range, due to virtual constraint applied by the auto corrective/cyclical nature of price action.
Phát hành các Ghi chú:
update for V4, added option to show only last point in each series.
Phát hành các Ghi chú:
added option to select multiple last bars.

Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?