ragamufin

Quadruple Kaufman Adaptive Moving Average

Four Kaufman Adaptive Moving Averages in one script. Useful for identifying trends and setting points to add to positions / exit trades. KAMA's are great for keeping you in trending markets and avoiding sideways chops and ranges. Try them out by tweaking the fast/slow ma's and lengths to get the right set for your charts that removes the thinking about whether to be long or short and when to add to positions.

A suggested trading strategy is to tweak the ma's (often you'll want larger values) until they span the price action well on past trends. Then each time price action closes and crosses one of your KAMA lines is an opportunity to add to your position. Once all lines are cleared and you've loaded up your position, hopefully your average price of entry falls short of the highest KAMA line's value. Once this happens you don't need to get out the trade until such time as a price close crosses again that largest KAMA line. For eager profit takers, close positions once any KAMA line is crossed once you're successfully loaded up on a direction.

I use this script with a renko chart and values -> 26 length 6 fast ma 100 slow ma, 26 8 100, 26 10 100, 26 12 100 and it's good to see these moving averages, unlike regular moving averages, bend around choppy action that come when trends pause, keeping me successfully in winning trades. Give it a try.
Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?