theheirophant

Nth-Occurrence Custom barssince() Function by Cryptorhythms [CR]

Nth-Occurrence Custom barssince() Function by Cryptorhythms

Description
The vanilla barssince() function in pine only finds the number of bars since the most recent occurrence of the condition. This version allows you to specify an Nth occurrence back to check the bars since! Its also a nice little one liner.

I really hope you enjoy it and if you're looking for more, this is our 79th script on TV, so there is plenty to choose from!

Let me know in the comments if you create anything useful from this or think of anyway to improve it!

Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?