BitcoinJesus-Not-Roger-Ver

Incremental Lines Above and Below

1054 lượt xem
53
Put lines above and below current price by a specified value. The step value refers to the mintick value of the symbol. (e.g. BTCUSD has a mintick value of 0. 01 so if you wanted an increment of $12.50 you would use 1250 for the number of steps between value)
Mã nguồn mở

Với tinh thần của TradingView, tác giả đã xuất bản tập lệnh theo mã nguồn mở, vì thế trader có thể dễ dàng hiểu và tùy chỉnh được. Bạn có thể sử dụng miễn phí, hoặc tùy chỉnh lại mã đã được cấp phép bởi Quy tắc Chung. Bạn có thể sử dụng nó trên biểu đồ.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?

Bình luận

gg
Phản hồi