Electrified

PivotPointsDailyTraditional

Electrified Cập nhật   
Library "PivotPointsDailyTraditional"
Provides the traditional daily pivot values and a pivot vacinity function.

P(level, daysPrior) Returns the P value.
  Parameters:
    level: The level to caclulate.
    daysPrior: The number of days in the past to do the calculation.

R(level, daysPrior) Calculates the R value for a given pivot level.
  Parameters:
    level: The level to caclulate.
    daysPrior: The number of days in the past to do the calculation.

S(level, daysPrior) Calculates the S value for a given pivot level.
  Parameters:
    level: The level to caclulate.
    daysPrior: The number of days in the past to do the calculation.

vacinity(value, daysPrior, maxLevel) Returns a value representing where the provided value is in relation to each pivot level.
  Parameters:
    value: The value to compare against.
    daysPrior: The number of days in the past to do the calculation.
    maxLevel: The maximum number of pivot levels to include.
Phát hành các Ghi chú:
v2 Updated "DailyLevels" reference.
Phát hành các Ghi chú:
v3 Referenced API Update
Phát hành các Ghi chú:
v4 Updated with latest Daily version.
Thư viện Pine

Với tinh thần TradingView thực sự, tác giả đã xuất bản mã Pine này như một thư viện mã nguồn mở để các lập trình viên Pine khác từ cộng đồng của chúng tôi có thể sử dụng lại nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng thư viện này một cách riêng tư hoặc trong các ấn phẩm mã nguồn mở khác, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy chung.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng thư viện này?

Sao chép văn bản vào khay nhớ tạm và dán nó vào tập lệnh của bạn.