HALDRO

Ticker Ratio Levels

Indicator for constructing levels of price ratios from other tickers.
The user can choose from predefined tickers such as Gold(XAU), DXY, BTC, etc.  • How it works:
Takes the important extremum of the closing candle from your current chart and builds a level based on the chart selected in the settings.
This function allows you to determine the price level based on the current price and the price at the time of a certain date. To do this, it first determines the time when the last candle before the specified date occurred. Then the price at the time of this candle and at the current moment is calculated. Finally, the price level is calculated relative to the price at the time of the candle. The result of this calculation will be the price level.

  • How to Use:
By default, the indicator is set to 1D for the BTC chart. But you can adjust any levels on the assets you are interested in.
You can adjust the levels both in the settings and by moving them around the chart.
Simply click on the indicator name or level, and vertical lines will appear, which you can drag to any location. (The vertical lines serve as the beginning of the calculation point)

Example of work on ETH paired with DXY.
Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?