theheirophant

Blockchain Fundamentals - Satoshies Per Dollar by Cryptorhythms

🔗Blockchain Fundamentals - Satoshis Per Dollar by Cryptorhythms

Intro
SPD is a new metric I propose which can be used to determine general sentiment and help narrow down periods to DCA .

Description
In the most basic sense this indicator is simply showing you how many satoshies are equal to one US dollar . This can be a useful metric to keep stored in the back of your mind. It can also give you a new satoshi based perspective on bitcoin pricing.

I simply added an MA selection option to give a basic sentiment reading. You could also use the red areas as a modified DCA (i.e. only do dollar cost averaging when red zone is in effect.

The indicator is not really meant for buy/sell signaling but more as a reference

👍 We hope you enjoyed this indicator and find it useful! We post free crypto analysis, strategies and indicators regularly. This is our 71st script on Tradingview!

💬Check my Signature for other information

Twitter - www.twitter.com/cryptorhythms
Cryptorhythms Group Chat - t.me/cryptorhythms
Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?