QuantTherapy

[RESEARCH] TDI with MA

This script is for research purposes. I have used the older RSI calculation (not the TV function) and added the possibility to not use only classic RMA for the RSI calculation but up to 17 different MAs. Added BBS basically TDI and Divergences from Libertus. Happy hunting and if you find something useful dons hesitate to share it :)
Phát hành các Ghi chú: fixed the mama function :)

https://www.tradingview.com/u/QuantTherapy/#published-scripts

Tips:
ETH: 0x09396D8D78aC690f67F0a819CC08AF559F72c672
BTC: bc1qlzsh6q6m6vm2y72flq86w3zla97hc7jv9fay49
LTC: LYHj4WDN7BPu5294cSpqK3SgWSWdDX56Qt
Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?