TraderHalai

Strategy BackTest Display Statistics - TraderHalai

This script was born out of my quest to be able to display strategy back test statistics on charts to allow for easier backtesting on devices that do not natively support backtest engine (such as mobile phones, when I am backtesting from away from my computer). There are already a few good ones on TradingView, but most / many are too complicated for my needs.

Found an excellent display backtest engine by 'The Art of Trading'. This script is a snippet of his hard work, with some very minor tweaks and changes. Much respect to the original author.

Full credit to the original author of this script. It can be found here: https://www.tradingview.com/script/t776t...

I decided to modify the script by simplifying it down and make it easier to integrate into existing strategies, using simple copy and paste, by relying on existing tradingview strategy backtester inputs. I have also added 3 additional performance metrics:

- Max Run Up
- Average Win per trade
- Average Loss per trade

As this is a work in progress, I will look to add in more performance metrics in future, as I further develop this script.

Feel free to use this display panel in your scripts and strategies.

Thanks and enjoy :)
Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?