loxx

Hodrick-Prescott Channel [Loxx]

Hodrick-Prescott Channel is a fast and slow moving average that moves inside a channel. Breakouts are when the fast ma crosses up over the slow ma and breakdowns are the opposite. The white moving average is the fast ma, the slow moving average is the red/green ma.

What is Hodrick–Prescott filter?
The Hodrick–Prescott filter (also known as Hodrick–Prescott decomposition) is a mathematical tool used in macroeconomics, especially in real business cycle theory, to remove the cyclical component of a time series from raw data. It is used to obtain a smoothed-curve representation of a time series, one that is more sensitive to long-term than to short-term fluctuations. The adjustment of the sensitivity of the trend to short-term fluctuations is achieved by modifying a multiplier Lambda.

The filter was popularized in the field of economics in the 1990s by economists Robert J. Hodrick and Nobel Memorial Prize winner Edward C. Prescott, though it was first proposed much earlier by E. T. Whittaker in 1923.

There are some drawbacks to use the HP filter than you can read here: https://en.wikipedia.org/wiki/Hodrick%E2%80%93Prescott_filter

Included
  • Bar coloring
  • Signals
  • Alerts

Public Telegram Group, t.me/algxtrading_public

VIP Membership Info: www.patreon.com/algxtrading/membership
Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?