systemalphatrader

Supertrend MTF [SystemAlpha]

This is Supertrend Multi-time Frame script.

There is an option for Higher Tİme Frame Period. if you choose "Auto" then Higher Time Frame calculation would be made by script.
Or you can choose "User Defined" and then you must choose the period for Higher Time Frame.
Mã nguồn mở

Với tinh thần của TradingView, tác giả đã xuất bản tập lệnh theo mã nguồn mở, vì thế trader có thể dễ dàng hiểu và tùy chỉnh được. Bạn có thể sử dụng miễn phí, hoặc tùy chỉnh lại mã đã được cấp phép bởi Quy tắc Chung. Bạn có thể sử dụng nó trên biểu đồ.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?

Bình luận