A1TradingHub

VWAP/EMA50/EMA200

We script this one for combining VWAP , EMA50 and EMA200. The tool is fantastic if traders know how VWAP , EMA work? Just adding this script in your favorite and work like charm:

VWAP: How to trade with that
- One of the simplest uses of the VWAP is gauging support and/or resistance.
- A trader who is long a stock can use the VWAP as a target exit if its trading below.
- A stock trading over intraday VWAP may be bullish , while a stock trading under may be bearish .

EMA 50/EMA200: How to trade with that timeframe 50-day or 200-day period
- Identify the trend of market in longterm
- Golden-cross (short term EMA cross above longterm EMA ) is call golden-cross signals. It is opportunity for buying.
- Deal-cross ( short term EMA cross below longterm EMA ) is call dead-cross signals. It is opportunity for selling.
- Identify support levels
- Identify resistance levels

Let me know if you see anything else that should be added/changed.
Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?