exlux99

Intraday FOREX london scalper

This forex System is only for ECN Broker Account.

Pairs: Major with spread < 0.0001 (EUR/USD).

Setup:
Wait for the market to make to 60 minute from the open.
If the market is near the intraday high be prepared to go short
If the market is near an intraday low for the same time period, then be prepared to go long.

Rules for entry
For sell setups: Enter on sell stop 1 pip from low of the last 15 min bar.
For buy setups: Enter in buy stop 1 pip from high of the last 15-minute bars.Rules for exit
Take profit: Close out positions on 6 pips profit..
Stop Loss: Close out on 5 pips loss or if trade takes more than 1 minute.

🔻My Website: hercules.trading
🔻Binance : cutt.ly/3Fpy1w4
🔻Discord : cutt.ly/kWfhNxo
🔻Telegram : cutt.ly/URHIExq
🔻Premium TV : cutt.ly/ZFpy695
Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?